Có 2 kết quả:

肉毒杆菌毒素 ròu dú gǎn jūn dú sù肉毒桿菌毒素 ròu dú gǎn jūn dú sù

1/2

Từ điển Trung-Anh

botulinum toxin

Từ điển Trung-Anh

botulinum toxin