Có 2 kết quả:

肉毒梭状芽孢杆菌 ròu dú suō zhuàng yá bāo gǎn jūn肉毒梭狀芽孢桿菌 ròu dú suō zhuàng yá bāo gǎn jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Clostridium difficile (bacterium causing gut infection)

Từ điển Trung-Anh

Clostridium difficile (bacterium causing gut infection)