Có 2 kết quả:

如詩如畫 rú shī rú huà如诗如画 rú shī rú huà

1/2

Từ điển Trung-Anh

poetic and picturesque

Từ điển Trung-Anh

poetic and picturesque