Có 1 kết quả:

褥子 rù zi

1/1

rù zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cotton-padded mattress
(2) CL:床[chuang2]