Có 2 kết quả:

軟硬不吃 ruǎn yìng bù chī软硬不吃 ruǎn yìng bù chī

1/2

Từ điển Trung-Anh

unmoved by force or persuasion

Từ điển Trung-Anh

unmoved by force or persuasion