Có 2 kết quả:

軟硬兼施 ruǎn yìng jiān shī ㄖㄨㄢˇ ㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ ㄕ软硬兼施 ruǎn yìng jiān shī ㄖㄨㄢˇ ㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ ㄕ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) use both carrot and stick
(2) use gentle methods and force
(3) an iron hand in a velvet glove

Từ điển Trung-Anh

(1) use both carrot and stick
(2) use gentle methods and force
(3) an iron hand in a velvet glove