Có 2 kết quả:

润色 rùn sè潤色 rùn sè

1/2

rùn sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to polish (a piece of writing)
(2) to add a few finishing touches to (a piece of writing, painting etc)

rùn sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to polish (a piece of writing)
(2) to add a few finishing touches to (a piece of writing, painting etc)

Một số bài thơ có sử dụng