Có 1 kết quả:

若且唯若 ruò qiě wéi ruò

1/1

ruò qiě wéi ruò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

if and only if