Có 1 kết quả:

若然 ruò rán

1/1

ruò rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) if
(2) if so

Một số bài thơ có sử dụng