Có 2 kết quả:

若无其事 ruò wú qí shì若無其事 ruò wú qí shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) as if nothing had happened (idiom); calmly
(2) nonchalantly

Từ điển Trung-Anh

(1) as if nothing had happened (idiom); calmly
(2) nonchalantly