Có 1 kết quả:

撒然 sā rán

1/1

sā rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sudden