Có 1 kết quả:

撒手人寰 sā shǒu rén huán

1/1

sā shǒu rén huán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave one's mortal frame (idiom)
(2) to die