Có 2 kết quả:

萨斯 sà sī薩斯 sà sī

1/2

sà sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) SARS
(2) Severe Acute Respiratory Syndrome

sà sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) SARS
(2) Severe Acute Respiratory Syndrome