Có 2 kết quả:

賽龍舟 sài lóng zhōu赛龙舟 sài lóng zhōu

1/2

Từ điển Trung-Anh

to race dragon boats

Từ điển Trung-Anh

to race dragon boats