Có 2 kết quả:

三八線 sān bā xiàn ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ三八线 sān bā xiàn ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

38th parallel, forming the DMZ border between North and South Korea

Từ điển Trung-Anh

38th parallel, forming the DMZ border between North and South Korea