Có 2 kết quả:

三八線 sān bā xiàn三八线 sān bā xiàn

1/2

sān bā xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

38th parallel, forming the DMZ border between North and South Korea

sān bā xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

38th parallel, forming the DMZ border between North and South Korea