Có 1 kết quả:

三不管 sān bù guǎn

1/1

sān bù guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) of undetermined status
(2) unregulated