Có 2 kết quả:

三叉神經 sān chā shén jīng三叉神经 sān chā shén jīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

trigeminal nerve

Từ điển Trung-Anh

trigeminal nerve