Có 1 kết quả:

三次 sān cì

1/1

sān cì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thứ ba (chỉ thứ tự), lần thứ ba

Từ điển Trung-Anh

(1) third
(2) three times
(3) (math.) degree three, cubic (equation)