Có 1 kết quả:

三次元 sān cì yuán

1/1

sān cì yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) three-dimensional
(2) the real world (cf. 二次元[er4 ci4 yuan2])