Có 1 kết quả:

三番五次 sān fān wǔ cì

1/1

sān fān wǔ cì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

over and over again (idiom)