Có 2 kết quả:

三归依 sān guī yī ㄙㄢ ㄍㄨㄟ ㄧ三歸依 sān guī yī ㄙㄢ ㄍㄨㄟ ㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the Three Pillars of Faith (Buddha, dharma, sangha)
(2) see also 三寶|三宝[san1 bao3]

Từ điển Trung-Anh

(1) the Three Pillars of Faith (Buddha, dharma, sangha)
(2) see also 三寶|三宝[san1 bao3]