Có 1 kết quả:

三皇五帝 sān huáng wǔ dì

1/1

sān huáng wǔ dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) three sovereigns 三皇[san1 huang2] and five emperors 五帝[wu3 di4] of myth and legend
(2) the earliest system of Chinese historiography

Một số bài thơ có sử dụng