Có 1 kết quả:

三魂 sān hún

1/1

sān hún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect