Có 2 kết quả:

三級士官 sān jí shì guān三级士官 sān jí shì guān

1/2

Từ điển Trung-Anh

staff sergeant

Từ điển Trung-Anh

staff sergeant