Có 2 kết quả:

三角测量法 sān jiǎo cè liáng fǎ三角測量法 sān jiǎo cè liáng fǎ

1/2

Từ điển Trung-Anh

triangulation (surveying)

Từ điển Trung-Anh

triangulation (surveying)