Có 2 kết quả:

三脚两步 sān jiǎo liǎng bù三腳兩步 sān jiǎo liǎng bù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) hurriedly
(2) just a few steps away

Từ điển Trung-Anh

(1) hurriedly
(2) just a few steps away