Có 2 kết quả:

三七开定论 sān qī kāi dìng lùn三七開定論 sān qī kāi dìng lùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

thirty percent failure, seventy percent success, the official PRC verdict on Mao Zedong

Từ điển Trung-Anh

thirty percent failure, seventy percent success, the official PRC verdict on Mao Zedong