Có 1 kết quả:

三人成虎 sān rén chéng hǔ

1/1

sān rén chéng hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

three men talking makes a tiger (idiom); repeated rumor becomes a fact