Có 2 kết quả:

三人口气 sān rén kǒu qì三人口氣 sān rén kǒu qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

third person (grammar)

Từ điển Trung-Anh

third person (grammar)