Có 2 kết quả:

三三两两 sān sān liǎng liǎng三三兩兩 sān sān liǎng liǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

in twos and threes