Có 2 kết quả:

三头六臂 sān tóu liù bì ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧˋ三頭六臂 sān tóu liù bì ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to have three heads and six arms (idiom)
(2) fig. to possess remarkable abilities
(3) a being of formidable powers

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to have three heads and six arms (idiom)
(2) fig. to possess remarkable abilities
(3) a being of formidable powers