Có 2 kết quả:

三万 sān wàn三萬 sān wàn

1/2

sān wàn

giản thể

Từ điển phổ thông

ba vạn, 30000