Có 2 kết quả:

三下两下 sān xià liǎng xià三下兩下 sān xià liǎng xià

1/2

Từ điển Trung-Anh

quickly and effortlessly (idiom)

Từ điển Trung-Anh

quickly and effortlessly (idiom)