Có 2 kết quả:

三叶虫 sān yè chóng三葉蟲 sān yè chóng

1/2

sān yè chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trilobite

sān yè chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

trilobite