Có 1 kết quả:

三夷教 sān yí jiào

1/1

sān yí jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the three foreign religions (Nestorianism, Manicheanism and Zoroastrianism)