Có 2 kết quả:

三只手 sān zhī shǒu三隻手 sān zhī shǒu

1/2

sān zhī shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pickpocket

sān zhī shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pickpocket