Có 2 kết quả:

三趾滨鹬 sān zhǐ bīn yù三趾濱鷸 sān zhǐ bīn yù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sanderling (Calidris alba)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sanderling (Calidris alba)