Có 2 kết quả:

三趾啄木鳥 sān zhǐ zhuó mù niǎo三趾啄木鸟 sān zhǐ zhuó mù niǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian three-toed woodpecker (Picoides tridactylus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian three-toed woodpecker (Picoides tridactylus)