Có 1 kết quả:

散工 sǎn gōng

1/1

sǎn gōng [sàn gōng]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) day labor
(2) piece-time work