Có 2 kết quả:

散文詩 sǎn wén shī散文诗 sǎn wén shī

1/2

sǎn wén shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

prose poem

sǎn wén shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prose poem