Có 2 kết quả:

散发 sàn fā散發 sàn fā

1/2

sàn fā [sàn fà]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distribute
(2) to emit
(3) to issue