Có 2 kết quả:

散发 sàn fà散髮 sàn fà

1/2

sàn fà [sàn fā]

giản thể

Từ điển phổ thông

phát tán, phân phát, phát ra