Có 1 kết quả:

散工 sàn gōng

1/1

sàn gōng [sǎn gōng]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to release from work at the end of the day