Có 2 kết quả:

散伙飯 sàn huǒ fàn ㄙㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄈㄢˋ散伙饭 sàn huǒ fàn ㄙㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄈㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

farewell dinner party

Từ điển Trung-Anh

farewell dinner party