Có 2 kết quả:

丧荒 sāng huāng喪荒 sāng huāng

1/2

sāng huāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mourning ceremonial

sāng huāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mourning ceremonial