Có 2 kết quả:

丧钟 sāng zhōng喪鐘 sāng zhōng

1/2

sāng zhōng

giản thể

Từ điển phổ thông

chuông báo tử

Từ điển Trung-Anh

knell

sāng zhōng

phồn thể

Từ điển phổ thông

chuông báo tử

Từ điển Trung-Anh

knell