Có 1 kết quả:

臊腥 sāo xīng ㄙㄠ ㄒㄧㄥ

1/1

sāo xīng ㄙㄠ ㄒㄧㄥ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stench
(2) stink