Có 2 kết quả:

色調 sè diào色调 sè diào

1/2

sè diào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hue
(2) tone

sè diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hue
(2) tone