Có 1 kết quả:

色荒 sè huāng

1/1

sè huāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wallowing in lust

Một số bài thơ có sử dụng