Có 1 kết quả:

色令智昏 sè lìng zhì hūn ㄙㄜˋ ㄌㄧㄥˋ ㄓˋ ㄏㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose one's head over lust
(2) sex-crazy (idiom)